05 grudnia 2017 07:17 | Aktualności

06.12. ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA6 grudnia święto całej parafii pw. św. Mikołaja.

Mszy św. o 18.00 przewodniczyć będzie ks. Mariusz Wieczorkiewicz, proboszcz parafii w Pawłowie. On też wygłosi Słowo Boże. 

Po Mszy św. spotkanie dzieci ze św. Mikołajem. 

 

Kim naprawdę był św. Mikołaj?

 

ODPUST PARAFIALNY

"...przez posługę swojego Kościoła Bóg okazuje swoje miłosierdzie światu, udzielając mu cennego daru, który od bardzo dawna nosi miano odpustu" (Jan Paweł II Incarnationis mysterium nr 9)

 

CZYM TAK NAPRAWDĘ JEST ODPUST?

 

W związku z uroczystością odpustową powstaje pytanie, czy odpust parafialny to tylko ta oprawa zewnętrzna?

Otóż trzeba nam katolikom przypomnieć czym jest odpust, jakie jest jego znaczenie?

Z okazji święta patronalnego, w naszym przypadku kiedy wspominamy św. Mikołaja biskupa, można w kościele parafialnym zyskać tzw. odpust zupełny, ale rzadko kiedy zyskuje ktoś odpust, a już prawie nigdy nie praktykuje się tego wspólnie. Pozostała tylko nazwa święta Patrona kościoła: odpust.

Odpust - bez odpustu.

Wierni przeważnie nie wiedzą jakie są warunki zyskania odpustu, jak to praktycznie zrobić, jak wzbudzić intencję, na czym polega tzw. dzieło odpustowe itp.

Czym więc ma być dla nas odpust?

Zarówno Katechizm Kościoła Katolickiego (1471-1479), wyjaśniających naukę Kościoła dotyczącą odpustów, jak i Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983r. w kanonach 992-997, określających istotę odpustu, odwołują się do Konstytucji apostolskiej papieża Pawła VI o odpustach Indulgentiarum doctrina. Czytamy w niej m.in. że:

 

"Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych".

 

W tej definicji zawiera się cała istotna nauka katolicka o odpustach i zarazem podstawowe założenia teologiczne praktyki odpustowej.

 

KTO MOŻE ZYSKAĆ ODPUST I JAKIE SĄ WARUNKI?

 

Z treści kan. 994 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r. wynika że:

 

 

Uzyskanie odpustu zależy jednak od wypełnienia określonych warunków, albowiem nie wystarczy, aby wierny w dniu święta patronalnego parafii nawiedził kościół, odmówił wskazaną modlitwę i w ten sposób bez większego wysiłku i zaangażowania, uzyskał "automatycznie" odpust.

Skuteczność odpustów zależy od wewnętrznej dyspozycji przyjmującego i wymaga wewnętrznej przemiany oczyszczającej. Darowanie kar doczesnych, jak w ogóle odpuszczenie grzechów nie może się dokonać bez zerwania z grzechem, bez pokutnego usposobienia.

Przy uzyskaniu odpustów zupełnych muszą być spełnione następujące warunki:

 

 

CZYM JEST ODPUST CZĄSTKOWY?

 

Oprócz odpustu zupełnego istnieją w praktyce Kościoła, również odpusty cząstkowe. Kan. 993, KPK 1983 podaje nam, iż "odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej za grzechy w części lub w całości". Penitencjaria Apostolska podkreśla możliwość zyskania odpustu cząstkowego poprzez trzy ogólne formy.

Odpustu cząstkowego może więc uzyskać wierny:

 

 

Penitencjaria Apostolska sporządziła ponadto wykaz szczegółowych nadań odpustów związanych z poszczególnymi modlitwami lub pobożnymi czynami.

 

ODPUSTY - DAR OD BOGA.

 

Zastanówmy się nad tym jak przeżywamy odpust w parafii.

A może jest to odpust - bez odpustu!?

Jest to wspaniały dar od Boga - możliwość zyskiwania odpustów - dla siebie, bądź dla zmarłych, którzy w czyśćcu dopełniają zadośćuczynienia za popełnione przez siebie grzechy, by dojść do doskonałej miłości.

Odpust jest więc częściowym lub całkowitym uleczeniem ran będących skutkiem grzechu, jest to oczyszczenie ludzkiego "ja" z tego wszystkiego, co nie pozwala człowiekowi na pełną wspólnotę z Bogiem.

Dlatego często korzystajmy z tego Bożego miłosierdzia bo przecież każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem o zbawienie własne i bliskich.